Lam Journal

 

Today I choose to go home, to go back to the sea. 

 

I feel empowered and romantic in her signature 98 black velvet coat.

 

 

 

Can you hear the secret chanting sung by the waves? 

 

#Lamsignaturevelvetcoat #lam98macthibuoi #lilam#lamboutiquevn 

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi