Lam Journal

 

Pale sunlight, pale the wall. 

Love moves away. 
The light changes
I need more grace than I thought.

 

 


#rumi #Lamatelier #Lamtemple

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận ưu đãi